Gospodarenje otpadom

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Izobrazba se izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13. Čl. 46., 52. i 89.), te Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN, br. 77/15).

Područje gospodarenja otpadom veoma je kompleksno i  zahtjevno stoga je Ministarstva zaštite okoliša i energetike donijelo niz zakonskih propisa kako bi se na što učinkovitiji način gospodariti otpadom.

Propise možete vidjeti na linku https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) definira povjerenika i zamjenika za otpad kojeg mora imati svaka tvrtka koja zapošljava 50 i više osoba, a u svojoj djelatnosti proizvodi otpad.

Povjerenik i zamjenik je dužan:

  1. nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostacima,
  2. organizirati provedbu propisa o otpadu na odgovarajući način,
  3. savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

Na povjerenika se ne smije prenijeti odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu. Imenovanje povjerenika ne utječe na odgovornosti poduzetnika u izvršavanju propisanih obveza u vezi gospodarenja otpadom te nadalje se dostavlja informacija o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Agenciji.

Povjerenika za otpad bitno je razlikovati od odgovorne osobe za gospodarenje otpadom koju mora imenovati svaka tvrtka koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom (sakupljači, trgovci otpadom, reciklažna dvorišta, oporabitelji, komunalna poduzeća) i za to ima odgovarajuću dozvolu.

Kolika je kazna za neimenovanje povjerenika za otpad i zamjenika?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje XI. Prekršajne odredbe, Članak 171., stavak 1, točka 12., Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba, a ne imenuje povjerenika i zamjenika povjerenika u predviđenom zakonskom roku.

U Narodnim novinama broj 20/2016 od 4 ožujka 2016. godine objavljena je ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_586.html

Kako doznajemo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će izdati potvrde svim polaznicima koji su završili Program izobrazbe o gospodarenju otpadom do stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom. Svi Programi izobrazbe o gospodarenju otpadom započeti prije stupanja na snagu Odluke o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom završavaju se sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Podsjećamo:
Člankom 46. Zakona ostala je obveza imenovanja povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze kod poduzetnika koji je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više radnika. I nadalje ostaju obveze Povjerenika kojem se mora osigurati dostatno vrijeme tijekom radnog vremena, mogućnost stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad.

Cilj izobrazbe za Specijalista zaštite okoliša među ostalom  je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti u području gospodarenja otpadom povjerenika i odgovorne osobe.