Gospodarenje otpadom

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Izobrazba se izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13. Čl. 46., 52. i 89.) te Programu
izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN, br. 77/15).
Pravna osoba koja zapošljava 50 radnika i više dužna je imenovati povjerenika i njegovog zamjenika a oni imaju obvezu pohađati osnovnu izobrazbu o gospodarenju otpadom u trajanju
od 25 nastavnih sati.
Odgovorna osoba i njen zamjenik u djelatnosti gospodarenja otpadom dužni su provesti osnovnu izobrazbu u trajanju od 40 nastavnih sati.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz zaštite okoliša i to:

  • doc.dr.sc. Lidija Runko Luttenberger, dipl. ing.
  • dr. sc. Ivana Gudelj, znanstveni suradnik.
  • mr. sc.Hrvoje Buljan, dipl.inž.
  • mr.sc.Jadranka Grbinić, dipl.inž.
  • Jasna Paladin Popović,dipl. inž.
  • Danko Fundurulja, dipl. inž
  • Hrvoje Marinac, dipl. inž.
  • mr.sc.Goran Pašalić dipl.ing. rud.

Troškovi izobrazbe se plaćaju po upisu u seminar i predanoj original prijavnici polaznika.

Polaznici izobrazbe koji su u Zagrebačkom učilištu završili usavršavanje za zvanje Specijalist zaštite okoliša ostvaruju popust 20% na izraženu cijenu.

U cijenu izobrazbe je uključen i priručnik: Grupa autora; Održivo gospodarenje otpadom.

Nastava traje 3-4 dana prema rasporedu koji polaznici dobivaju na početku nastave.

Po uspješno završeno osposobljavanju Ustanova dostavlja izvješće o provedenom programu Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje polazniku školovanja izdaje POTVRDU o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.

Što je program izobrazbe o gospodarenju otpadom?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, to je program koji definira uvjete izobrazbe polaznika radi stjecanja znanja i vještina te sposobnosti u području gospodarenja otpadom.

Koji su benefiti Programa izobrazbe za hrvatske tvrtke i institucije?

To što hrvatske tvrtke i institucije neće plaćati kazne za nepropisno postupanje s otpadom i smanjit će troškove gospodarenja otpadom jer neće sve završiti u miješanom komunalnom otpadu.

Tko je povjerenik za otpad?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koju moraju imenovati pravni subjekti s 50 i više zaposlenih (tvrtke, javna poduzeća, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove i dr.), a u svojoj djelatnosti proizvode otpad.

Tko je zamjenik povjerenika za otpad?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad izvršavati njegove obveze. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad izvršavati njegove obveze.

Tko je direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga?

Osoba koja upravlja poduzećem koji upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (komunalna društva). 

Može li se potvrda o obavljenoj izobrazbi za odgovornu osobu automatski smatrati i potvrdom za povjerenika?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Članak 5 navodi da se Potvrda za odgovornu osobu smatra i potvrdom za povjerenika.

Koliko traje Program izobrazbe o gospodarenju otpadom za povjerenika za otpad?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, program izobrazbe se provodi u vremenu trajanja od 25 nastavnih sati pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave u trajanju od 45 minuta.

Koje su teme obuhvaćene Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo propisuje Plan predavanja koji se sastoji od modula: 1. Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom, 2. Osnove gospodarenja otpadom i kategorizacija otpada, 3. Prikupljanje otpada i logistika, 4. Skladištenje otpada i organizacija unutar tvrtke, 5. Planovi gospodarenja otpadom i izvješćivanje, 6. Osnovne metode obrade otpada, 7. Opasni otpad i postupanje, 8. Sigurnosni aspekti gospodarenja otpadom, 9. Komunikacijske vještine i modeli financiranja.

Što je Program usavršavanja?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, to je program koji definira uvjete usavršavanja polaznika osnovne izobrazbe nakon dobivanja Potvrde.

Kolika je kazna za neimenovanje povjerenika za otpad i zamjenika?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje XI. Prekršajne odredbe, Članak 171., stavak 1, točka 12., Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba, a ne imenuje povjerenika i zamjenika povjerenika u predviđenom zakonskom roku.

7.03.2016.

U Narodnim novinama broj 20/2016 od 4 ožujka 2016. godine objavljena je ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_586.html