Stručno usavršavanje

Specijalist zaštite okoliša

Zakonske odredbe obvezuju „onečišćivače“ (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuju onečišćivanje okoliša – članak 3. Zakona o zaštiti okoliša, („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, a šteta u okolišu je sankcionirana člancima 173., te 259.-266. Zakona o zaštiti okoliša.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine „, broj: 94/13 i 73/17) konkretno navodi i posebne obveze proizvođača otpada i to:

Čl. 45.(1) Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

(2) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je ažurno i potpuno unositi podatke u očevidnik o nastanku i tijeku otpada nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz očevidnika čuvati pet godina.

Ovakva situacija nameće potrebu poslodavaca da se osposobe za kompetentno vođenje poslova zaštite okoliša, a to se postiže samo kvalitetnim školovanjem koje omogućuje da:

 • voditelji  zaštite okoliša  ili povjerenici za otpad kod poslodavca preuzimaju složene obaveze  koje propisuje zakonodavac,
 • kroz predavanja i radionice polaznici usavršavanja će se pripremiti za nizove novih radnih   zadataka koje  nam je nametnula suvremena pažnja i briga za zaštitu okoliša,
 • polaznici usavršavanja postaju stručnjaci zaštite okoliša te preuzimaju teret obaveza poslodavca u zaštiti okoliša sigurni u svoje  znanje i   zakonitost postupanja, a svojim djelovanjem smanjuju rizike mogućih budućih gubitaka.

Djelatnici lokalne samouprave će se osposobiti za poslove u vezi s izradom i provedbom planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz područja gospodarenja otpadom, poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom.

Cijena usavršavanja: 4.000,00 kuna (na iskazanu cijenu se ne obračunava PDV jer Ustanova nije u sustavu PDV-a).

Dodatne informacije na besplatni telefon 0800 200 036

Između ostalog predmetno usavršavanje će polazniku omogućiti:

 • stjecanje stručnih i osobnih kompetencija u polju zaštite okoliša;
 • uspješno praćenje mjera, podnošenje raznih zahtjeva, predviđanje i procjena te zbrinjavanje, skladištenje i rukovanje opasnim tvarima i otpadom;
 • obavljanje poslova unutarnjeg nadzora;
 • ispunjavanje složene dokumentacije i vođenje evidencija i isprava, te
 • kompetentnu i stručnu komunikaciju sa nadležnim institucijama i tijelima nadzora.

ORGANIZACIJA I TRAJANJE PROGRAMA

Program jednosemestralnog usavršavanja prilagođen je konzultativno-instruktivnoj nastavi.  Svim sudionicima osigurava se nastavna dokumentacija i priručnici kako bi se nastava mogla realizirati prema posebnoj obrazovnoj tehnologiji i razrađenom izvedbenom nastavnom planu i programu (nastava, vježbe, kontrolni radovi) koji obuhvaća okvirne i izvedbene programe, uvodne, grupne i pojedinačne konzultacije, te termin završnog ispita.

Nastava traje ukupno četiri mjeseca. Usavršavanje se organizira u trajanju od 528 sati, a sastoji se od teoretske i konzultativno-instruktivne nastave, te praktičnog rada. Ukupni broj teoretske nastave iznosi 66 nastavnih sati.

Stručna praksa realizira se u društvu iz kojeg je polaznik upućen na usavršavanje, prema programu stručne prakse. Polaznici izrađuju završni stručni rad vezan uz problematiku zaštite okoliša u društvu u kojem je polaznik usavršavanja zaposlen.

Nastava se izvodi po rasporedu koji se polaznicima uručuje na radnom dogovoru a konzultacije se održavaju sat vremena prije i poslije nastave.

Petnaest dana po završetku nastave održat će se završni ispit. Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio traje 3 sata i sastoji se u rješavanju testa znanja iz svih predmeta. Polaznici usavršavanja koji su ispunili sve svoje obaveze u nastavi, obavili stručnu praksu (izradili sve tražene zadatke), te na pismenom dijelu ispita riješili najmanje 75% zadataka iz svakog predmeta, ne moraju pristupiti usmenom dijelu ispita. Sljedeći ispitni rok organizirat će se u roku 15 dana.

Prijave polaznika seminara su u tijeku!

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • prijava kandidata (obrazac prijave je u prilogu ili na našoj web adresi)
 • svjedodžba ili diploma završene srednje škole, više škole ili fakulteta,
 • rodni list ili domovnica te kopija osobne iskaznice.

Svim polaznicima, Zagrebačko učilište osigurava nastavnu dokumentaciju (priručnici, Zakoni, propisi, obrasci, isprave, evidencije i dr.) koja se uručuje na početku nastave.

line
PRIRUČNICI

Literatura uključena u cijenu tečaja.

 stetnosti_korice subjekti_korice uvod-u-zastitu_korice zastita-zraka_korice

line

Što je program izobrazbe o gospodarenju otpadom?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, to je program koji definira uvjete izobrazbe polaznika radi stjecanja znanja i vještina te sposobnosti u području gospodarenja otpadom.

Koji su benefiti Programa izobrazbe za hrvatske tvrtke i institucije?

To što hrvatske tvrtke i institucije neće plaćati kazne za nepropisno postupanje s otpadom i smanjit će troškove gospodarenja otpadom jer neće sve završiti u miješanom komunalnom otpadu.

Tko je povjerenik za otpad?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koju moraju imenovati pravni subjekti s 50 i više zaposlenih (tvrtke, javna poduzeća, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove i dr.), a u svojoj djelatnosti proizvode otpad. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad izvršavati njegove obveze.

Tko je zamjenik povjerenika za otpad?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad izvršavati njegove obveze. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje IV. Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, Članak 46. Povjerenik za otpad, to je osoba koja će u slučaju spriječenosti povjerenika za otpad izvršavati njegove obveze.

Tko je direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga?

Osoba koja upravlja poduzećem koji upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (komunalna društva).

Može li se potvrda o obavljenoj izobrazbi za odgovornu osobu automatski smatrati i potvrdom za povjerenika?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Članak 5 navodi da se Potvrda za odgovornu osobu smatra i potvrdom za povjerenika.

Koliko traje Program izobrazbe o gospodarenju otpadom za povjerenika za otpad?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, program izobrazbe se provodi u vremenu trajanja od 25 nastavnih sati pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave u trajanju od 45 minuta.

Koje su teme obuhvaćene Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo propisuje Plan predavanja koji se sastoji od modula: 1. Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom, 2. Osnove gospodarenja otpadom i kategorizacija otpada, 3. Prikupljanje otpada i logistika, 4. Skladištenje otpada i organizacija unutar tvrtke, 5. Planovi gospodarenja otpadom i izvješćivanje, 6. Osnovne metode obrade otpada, 7. Opasni otpad i postupanje, 8. Sigurnosni aspekti gospodarenja otpadom, 9. Komunikacijske vještine i modeli financiranja.

Što je Program usavršavanja?

Temeljem Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, to je program koji definira uvjete usavršavanja polaznika osnovne izobrazbe nakon dobivanja Potvrde.

Kolika je kazna za neimenovanje povjerenika za otpad i zamjenika?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, poglavlje XI. Prekršajne odredbe, Članak 171., stavak 1, točka 12., Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba, a ne imenuje povjerenika i zamjenika povjerenika u predviđenom zakonskom roku.